Hakkımızda

Kadın emeği görünmezdir. Kayıtsız, güvencesiz haklardan yoksundur. Kadın işçiler eşdeğer işe eşit ücret alamamaktadırlar. Kadın işçiler çalışma yaşamında pek çok biçimde ayrımcı uygulamalarla karşılaşmaktadır. Örneğin, ev işçileri 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki hakların tamamını kullanamamaktadır. Sendikamız emeği yüce bir değer olarak kabul eder. İşçi haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışırken pozitif ayrımcılık gereği öncelikle kadın işçilerin sorunlarına eğilmeyi ve yok sayılan kadın emeğinin hakları için mücadeleyi yükseltir. Kadın emeğinin ve kadın işçilerin emeğini görünür kılmayı hedefler. Eşitlik ve adalet ana ekseninde güvencesizliğe karşı mücadele eder. Ev işçilerini, gündelikçi ev işçilerini, ev eksenli olarak parça başı çalışanları, “ücretsiz aile işçisi”, mevsimlik tarım işçisi gibi kayıtsız ve güvencesiz çalışan tüm işçileri ve işsizleri örgütler, dayanışma ağını örer.

189 sayılı ILO sözleşmesi ve 201 sayılı ILO “Ev İşçileri İçin İnsana Yakışır İş” tavsiye kararı, ILO ‘un 177 sayılı “Evde Çalışma Sözleşmesi”ni Türkiye’nin imzalaması için çalışır. Üyelerinin, işyerlerinde, işkollarında ve tüm toplum nezdinde, ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlar.

Sendikamız; Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için;

1.Dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, düşünce, mezhep, millet, bölge ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapmaksızın, ekonomik, sosyal ve hukuki mücadelesini yürütür.

2- Güvencesiz çalışan işçilerin emeklerini görünür kılmak, hukuki statülerini sağlamlaştırmak ve toplumsal yaşamda güçlenmelerini sağlamak için ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda çalışmalar yürütür. Hukuk, sağlık, eğitim, çevre alanlarında güvencesizlere ilişkin bilimsel araştırma ve kültürel programlar hazırlar. Güvencesiz çalışan tüm kadın işçiler için pozitif ayrımcılığı ilke edinir ve güvencesiz çalışan tüm işçilerin ve işsizlerin haklarını korumak, yaygınlaştırmak, geliştirmek için çalışmalar yapar. Cins ayrımcı politikalara karşı mücadeleyi ve kadınlar arasındaki dayanışmayı büyütür.

3-Yurt genelinde ve dünya ölçeğinde tüm işçi sınıfının ekonomik, sosyal kültürel ihtiyaçları ve her türlü düşünce, davranış ve eylemlerini yardımlaşma ve dayanışma prensibine göre birleştirip bağdaştırır.

4- İmece Ev İşçileri Sendikası yukarıda sayılan ilke ve amaçları yolunda güvencesiz çalışan ve işsiz kadınları birçok mesleği de kapsayacak şekilde örgütleyen bir sendikadır. (Güvencesizliğin kapsamına İşsiz kadınlar, düzenli bir işte çalışmayan kadınlar, geçici işçiler, günlük işçi kadınlar, yarı zamanlı çalışanlar, çağrı üzerine çalıştırılan kadınlar, deneme süreli sözleşme ile çalıştırılan kadınlar, işçi kiralama sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler, asıl işveren bünyesinde çalıştırılan ve özellikle taşerona bağlı çalıştırılan kadın işçiler ve örgütlenmemiş diğer kadın işçiler dahildir.)

5- Sendikamızın amaç ve ilkelerini gerçekleştirmek için yüklendiği görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

a-Örgüt içinde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir demokratik ortamın gelişimini sağlamak, sendikanın işleyişinde, içinde yer alan en alt birimlerden en üst birimlere kadar, demokratik yapıyı egemen kılmak, her aşamada sendika için demokratik yapıyı tabanın söz ve karar sahibi olma ilkesini eylemsel olarak hayata geçirmek,iş yeri işçi temsilcilerinin, iş yerinde çalışan üyeler tarafından seçilmelerini sağlamak,
b-2. maddeye göre sendikanın tabanı olan işçilerin ve işsizleri, İMECE EV İŞÇİLERİ SENDİKASI çatısı altında örgütlemek, üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, üyelerin hak ve çıkarlarının, etkin olarak korunması ve geliştirilmesini sağlayacak çalışmalara katılmak, ulusal ve uluslar arası alanda, Sendikalar ve Demokratik örgütlerle işbirliği yapmak
c-Çalışma hakkı ve iş güvencesinin yaşama geçirilmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması, özellikle grev hakkının önündeki tüm engellerin ve çalışan kesime yönelik tüm baskı ve sınırlamaların kaldırılması için çalışmak,
d- üyeleri adına yapılacak, Toplu İş Sözleşmelerinin hazırlanmasından imzalanmasına kadar olan süreçte, işyerlerinde çalışan üyeleri ile ortak çalışmalar yaparak sözleşme süreçlerini örgütlemek, Grev kararı almak, uygulamak ve yönetmek, gerektiğinde grev kararını kaldırmak, Toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, arabulucuya, hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,
e-üyelerinin ve dünya ölçeğinde tüm işçi sınıfının, daha ileri sosyal, ekonomik ve kültürel haklara ulaşması, anadil özgürlüğünün sağlanması, göçmen işçilerin yasal statüye alınması ve sosyal güvenlikten yararlanması için çalışmalar yapmak
f- iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gerçekçi ve kökten önlemler alınması, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile sosyal güvenlik hakkının koşulsuz ve herkesi kapsayacak şekilde sağlanması, üyelerinin sorunlarının çözüme kavuşturulması için çalışmak, bu amaçla gerekli girişimlerde bulunmak,
g-İşsizlik sigortası fonu, kıdem tazminatı fonu, ücret garanti fonu ve benzeri fonların daha uygulanabilir olması ve tüm işsizleri kapsar biçimde işlenmesi için çalışmalar yapmak,
h-Demokratik sınıf ve Kitle Sendikacılığı ilkeleri temelinde üyelerini sendikal bilgilerle donatmak, sendikal bilinci geliştirmek, işçiler arasında sınıf bilincinin geliştirilmesinin sağlamak, bu amaçla kurs ve seminer ve konferanslar düzenleyerek bilinçlerini ve mesleki bilgilerini arttırmak, sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda, her türlü eğitim çalışmasını yapmak, eğitim araçlarını sağlamak, yayınlar yapmak, enstitüler kurmak, sendika çalışanları için kreş, üyeler için çocuk bakım odası kurmak, vakıflar kurmak ve kurulmasına yardımcı olmak ve katkı sağlamak, gerekli gördüğü yerlerde şube ve temsilcilik açmak, üyeleri için kurulacak kooperatiflere yardımcı olmak, konfederasyonlara katılmak
ı- toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşı mücadele etmek,
i-Kadına yönelik her türlü şiddete (taciz, tecavüz, dayak, mobbing vd.)
karşı mücadele etmek ve politika üretmek
j- ev emeğinin değer üreten niteliğinin görünür kılınması için çalışmalar
yapmak, ev işçilerinin ve parça başı çalışan kadın işçilerin sosyal güvenlik haklarından yararlanması için mücadele etmek, ev işçilerine emeklilik hakkı için çalışmalar yapmak
k-Üyelerinin ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunması için, sağlık, spor, ve dinlenme tesisleri kurmak, sosyal ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, lokaller açmak,
l-Çalışma yaşamında yasal düzenlemelerden toplu iş sözleşmelerinden örf, adet ve geleneklerden doğan uyuşmazlıklarda hizmet akdinden ve Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan hakları konusunda, üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak, üyelerine karşı açılan her türlü davalara taraf olmak,
m-Üst kuruluşlara ve uluslar arası sendikal örgütlere üye olmak, üyelikten ayrılmak, ulusal ve uluslar arası işçi ve kadın örgütleri ve emekçiler yararına çalışmalar yapan kuruluşlarla bağlantılar yaparak işbirliği, dostluk ve dayanışmayı pekiştirmek, bu amaçla yurt içi yurt dışında yapılan toplantılara katılmak,
n-Yasanın ön gördüğü koşullar gözetilerek üyelerinin işsizlik, evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, yaşlılık emeklilik, ve ölümlerinde ve eğitim amacıyla, kendileri veya yakınlarına gerekli yardımların sağlanması yolunda sağlam ve kalıcı çözümler üretmek, bu amaçla kurulacak sandık yada oluşturulacak fonlara yardımcı olmak, katkı sağlamak,
o- Tüm iletişim olanaklarından yararlanarak örgüt içi ve örgütler arası
bağlantıların kurulmasını sağlamak, Konfederasyon ve üyesi sendikaların çalışmalarının ülke ve dünya kamuoyuna duyurulması için her türlü basın-yayın çalışması yapmak, bunun için gerekli araçları sağlamak ve tesisler kurmak,
ö- Dünya ve ülke sorunlarına, çalışma yaşamına, ev işçilerini, parça başı
çalışanları, kayıtsız ve güvencesiz çalışan tüm işçiler ve işsizlere özgü sorunlara ve sendikal çalışmalara ilişkin bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, bunun için kurumlar ve komisyonlar kurmak, gerekli araçları sağlamak

Reklamlar

Hakkımızda” üzerine 2 yorum

 1. dadı olarak yedi yılı geçti sigortasız çalıştım şu anda çıktım bebek çocuk bakımının DERNEK VE SENDİKASI yok biz hakkımızı nasıl arayacagız ?Bılgı vermenızı rıca ederım. Elmas AYBEK

  1. Merhaba Elmas Hanım, ilginize teşekkür ederiz. Önümüzdeki pazar günü bu konuları konuşmak üzere bir bilgilendirme toplantısı düzenliyoruz. Toplantı bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz: http://imeceeviscilerisendikasi.org/2015/03/11/15-mart-pazar-gunu-sendikamizin-avukatinin-da-katilimiyla-ev-iscilerinin-sigorta-ve-emeklilik-haklariyla-ilgili-bilgilendirme-toplantisi-duzenliyoruz-tum-ev-iscileri-davetlidir/

   Görüşmek dileğiyle
   Sevgiyle
   İmece Ev işçileri Sendikası

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s